Acte necesare pasaport

Acte necesare pasaport copil minor si adulti. Vezi aici ce documente ai nevoie sa-ti faci un pasaport, de ce sa faci mai multe drumuri cand poti sa faci unul singur.

Taxele pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sunt următoarele:

 • 22 lei – taxa consulară, se achită la unităţile CEC Bank sau la trezorerie;
 • 270 lei – costul paşaportului pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani, se achită la unităţile CEC Bank în contul RO96CECEB30033RON2152957.
 • 244 lei – costul pașaportului pentru minori sub 12 ani, cu valabilitate de 3 ani, se achită la unităţile CEC Bank în contul RO96CECEB30033RON2152957.


Diagnoza Auto

Taxele pentru eliberarea paşaportului simplu temporar sunt următoarele:

 • 22 lei – taxa consulară, se achită la unităţile CEC Bank sau la trezorerie;
 • 100 lei − costul paşaportului, se achită la unităţile CEC Bank în contul RO96CECEB30033RON2152957;
 • 100 lei − se achită la unitățile CEC Bank sau trezorerie (tarif suplimentar, întrucât paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare).

Acte necesare pasaport pentru persoane majore cu domiciliu in Romania:

 1. Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 2. Dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele titularului, în original;
 3. Paşaportul anterior, dacă acesta există.

Atentie:

– documentele se depun personal, de către solicitanţi;
– în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie; în acest caz, cererea trebuie însoţită şi de hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal;
– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.
– termenul de eliberare pentru pasaport simplu este de 30 zile iar pentru pasaport electronic este de 90 zile. acestea sunt perioadele maxime in general se elibereaza cam in 14 zile de la depunerea actelor.

 • certificatul de naştere al minorului, în original si copie.
 • documentele de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original si copie.
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele minorului, în original.

– 244 lei costul paşaportului (se achită la unităţile CEC Bank) şi 22 lei taxă eliberare paşaport (se achită la unităţile CEC Bank sau la trezorerie).

 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:
  – procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  – procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  – hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  – hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
  – actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
  – act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

Atentie:

 • la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
 •  documentele se depun de către ambii părinţi/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
 • Declaraţiile şi procura specială autentificate de autorităţile străine competente, precum şi hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată. Declaraţiile şi procura specială sus-menţionate, precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Confederaţiei Elveţiene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile străine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000 cu modificările ulterioare, se apostilează;
–  documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
–  extrasele eliberate de autorităţile străine potrivit Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;
–  documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizeaza în condiţiile prevăzute la art. 1.092 din Codul de procedură civilă.

 • Hotarârile judecatoreşti pronunţate în străinatate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.
 • La ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

Pentru ridicarea pasaportului exista si posibilitatea contra cost sa fie trimis prin posta la adresa indicata de dvs.
Pentru copii care au implinit 14 ani este necesar si actul de identitate.